Electromag
background

Regulamin kart podarunkowych

Regulamin Karty podarunkowej ELECTROMAG

 

Niniejszy Regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady nabywania i użytkowania przedpłaconej Karty podarunkowej.

 

I. Definicje

1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

Karta podarunkowa - elektroniczny bon towarowy wydany na okaziciela, upoważniający do jednokrotnego lub wielokrotnego dokonywania zakupów w sklepie internetowym ELECTROMAG Jankowski Radosław.

Wydawca - ELECTROMAG Jankowski Radosław, Słowiczyńska 33, Siemiatycze 17-300, NIP: 5441486388, REGON: 366852952. Działalność gospodarcza jest zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.

Użytkownik - każdorazowy posiadacz i okaziciel Karty podarunkowej.

ELECTROMAG - platforma sprzedażowa oferująca Towary Wydawcy, dostępna na stronach internetowych w domenie electromag.pl

Towary - produkty oferowane do sprzedaży w sklepie internetowym ELECTROMAG.

Aktywacja – proces aktywowania środków pieniężnych na Karcie podarunkowej następujący w chwili dokonania zakupu Karty podarunkowej.

Kod Aktywacyjny – ciąg znaków służący do aktywacji Karty podarunkowej w przypadku zakupu Karty podarunkowej w Sklepie internetowym ELECTROMAG.

Transakcja - operacja dokonana przy użyciu Karty podarunkowej, polegająca na wymianie całości lub części kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej na Towary oferowane przez Wydawcę lub podmioty z nim powiązane, przez co dochodzi do pomniejszego kwoty dostępnej na Karcie podarunkowej o kwotę odpowiadającą wartości nabytych przez Użytkownika Towarów oraz ewentualnego przypisania do Karty podarunkowej nowej Wartości do wykorzystania.

 

II. Nabycie i wydanie Karty podarunkowej

1. Karta podarunkowa może zostać nabyta w wyłącznie w sklepie internetowym ELECTROMAG Jankowski Radosław.
2. Użytkownik ma możliwość zakupu Karty podarunkowej na wybraną kwotę nie mniejszą niż 100 zł i nie większą niż 5000 zł.
3. Karta podarunkowa wydawana jest Użytkownikowi mailowo w formie możliwej do wydruku. 
4. Zapłata za Kartę podarunkową może nastąpić za pomocą karty płatniczej akceptowanej przez Wydawcę bądź poprzez płatności elektroniczne udostępnione w ramach Sklepu internetowego ELECTROMAG. Przy zakupie Karty wyłącza się możliwość płatności przy odbiorze. Płatność za Kartę podarunkową nie może być dokonana przy użyciu innej Kart podarunkowej.
5. Przy zakupie Karty podarunkowej nie są uwzględniane żadne rabaty, a w tym takie, które mogłyby przysługiwać Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, a w szczególności z tytułu programu lojalnościowego.
6. Karta podarunkowa w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa nie jest elektronicznym instrumentem płatniczym, jak również nie jest elektroniczną kartą płatniczą.
7. Karta podarunkowa nie podlega wymianie na środki pieniężne (gotówkę) w całości lub w części, a opłacona wartość Karty podarunkowej nie podlegają oprocentowaniu.
8. Poza przypadkami określonymi przepisami prawa, Karta podarunkowa zakupiona w Salonach ELECTROMAG nie podlega zwrotom.
9. Nabywca Karty podarunkowej zakupionej w Sklepie internetowym ELECTROMAG będący konsumentem ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Karty podarunkowej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy, jeżeli nie rozpoczął korzystania z Karty podarunkowej poprzez dokonanie jej Aktywacji. Odstąpienie od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego oraz jej zwrot podlegają zasadom odstąpienia i zwrotu wynikającym z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia ustawy z dnia 30 kwietnia 2014 r. o prawach konsumenta oraz regulaminu Sklepu Internetowego ELECTROMAG. Informacje dotyczące sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy o Kartę podarunkową zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego ELECTROMAG wraz ze wzorem formularza oświadczenia o odstąpieniu oraz kosztów zwrotnego dostarczenia Karty podarunkowej w przypadku odstąpienia od umowy, wskazane zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
10. Wydawca nie wydaje duplikatów Karty podarunkowej.

 

III. Użytkowanie Karty podarunkowej

1. Karta podarunkowa daje możliwość wielokrotnego dokonywania zakupów Towarów w sklepie internetowym ELECTROMAG.
2. Użytkownik może korzystać z Karty podarunkowej natychmiast, od momentu jej Aktywacji, tj. zakupu Karty podarunkowej albo aktywowania Karty podarunkowej zakupionej za pośrednictwem Sklepu internetowego ELECTROMAG za pomocą Kodu Aktywacyjnego w dowolnym czasie, ale nie później niż 3 miesięce od jej zakupu.
3. Karta podarunkowa zakupiona w Sklepie internetowym ELECTROMAG powinna zostać aktywowana elektronicznie przez Użytkownika poprzez wpisanie Kodu Aktywacyjnego w wyznaczonym do tego miejscu na stronie internetowej ("KOD RABATOWY").
4. Wydawca uwzględni, przy realizacji Karty Podarunkowej rabaty, które przysługują Użytkownikowi zgodnie z aktualną polityką rabatową Wydawcy, przy czym rabaty przysługujące osobie realizującej Kartę podarunkową nie sumują się.
5. W zakresie zgodnym z przepisami nie są uwzględniane, przy realizacji Karty podarunkowej inne bony rabatowe, kupony rabatowe, czy znaki legitymacyjne, których regulaminy wykluczają realizację wspólnie z Kartą podarunkową.
6. Przy realizacji Karty podarunkowej, Użytkownikowi nie przysługuje prawo otrzymania reszty w gotówce, gdy wartość otrzymywanego Towaru jest niższa niż aktualna wartość Karty podarunkowej. Pozostała, niewykorzystana wartość Karty podarunkowej, pozostaje do wykorzystania przez Użytkownika w okresie ważności Karty podarunkowej.
7. W przypadku gdy cena zakupionego przez Użytkownika Towaru jest wyższa niż kwota środków pieniężnych na Karcie podarunkowej Użytkownik zobowiązany jest do zapłaty różnicy ceny gotówką lub kartą płatniczą/kredytową.
8. Wydawca ma prawo odmówić realizacji płatności Kartą podarunkową w przypadku braku środków na Karcie podarunkowej, upływu terminu ważności Karty podarunkowej, czy też przejściowych technicznych możliwości realizacji płatności Kartą podarunkową (np. braku odczytu Karty podarunkowej na skutek uszkodzenia jej nośnika).
9. Karta podarunkowa jest kartą na okaziciela i może być przekazana drugiej osobie, która od chwili jej przekazania staje się jej Użytkownikiem.
10. Użytkownik ma prawo do sprawdzenia aktualnej wysokości wartości Karty podarunkowej do wykorzystania, poprzez dostęp do Konta w Sklepie internetowym ELECTROMAG.
11. Karta podarunkowa po upływie terminu jej ważności, przestaje być aktywna i nie uprawnia do dokonywania dalszych zakupów. W przypadku, gdy pomimo upływu terminu ważności Karty podarunkowej pozostaną na niej niewykorzystane kwoty, to kwoty te nie podlegają zwrotowi i nie mogą być przedmiotem jakichkolwiek roszczeń Użytkownika.
12. Użytkownik jest odpowiedzialny za poprawne użycie i bezpieczeństwo Karty podarunkowej. Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za Karty podarunkowe, które zostały utracone bądź, których nośnik, po przekazaniu Użytkownikowi, został uszkodzony lub zniszczony z przyczyn innych niż leżące po stronie Wydawcy. W przypadku utraty (w tym również kradzieży), uszkodzenia lub zniszczenia nośnika Karty podarunkowej, o których mowa powyżej Karta podarunkowa nie podlega odtworzeniu.

 

IV. Zwrot Towarów zakupionych za pomocą Karty podarunkowej

W przypadku wydania decyzji reklamacyjnej o uznaniu zwrotu Towaru, zakupionego za pomocą Karty podarunkowej, Użytkownik w zamian otrzyma równowartość kwoty zakupu reklamowanego Towaru w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe w gotówce bądź przelewem na wskazany rachunek bankowy.
Dokonując zwrotu Towaru zakupionego w Sklepie internetowym ELECTROMAG z użyciem Karty podarunkowej, Użytkownik otrzyma zwrot równowartości zapłaconej ceny w postaci Karty podarunkowej o wartości zwrotu, a w przypadkach gdy nie jest to możliwe przelewem na konto. W tym przypadku warunkiem zwrotu ceny Towaru zakupionego z użyciem Karty podarunkowej jest uprzednie podanie numeru konta, na które niniejszy zwrot ma zostać dokonany.

 

V. Ochrona Danych Osobowych

1. Wydawca jest administratorem danych osobowych Użytkowników oraz osób wskazanych przez Użytkowników.
2. Dane osobowe są przetwarzane przez Wydawcę zgodnie z przepisami prawa oraz wyłącznie w celach związanych z działalnością Wydawcy w zakresie: wydawania Kart podarunkowych wykonywania i obsługi transakcji z wykorzystaniem Kart podarunkowych, prowadzenia komunikacji z Użytkownikami oraz rozpatrywania reklamacji, a także w zakresie archiwizacji i ewidencji prowadzonych działań.
3. Dane osobowe są przetwarzane na podstawie: a) umowy sprzedaży Karty podarunkowej, b) ochrony interesów posiadacza Karty podarunkowej (w tym doręczenie Karty podarunkowej, obsługa komunikacji, rozpatrzenie reklamacji), lub c) uzasadnionego interesu Wydawcy (np. obrona przed roszczeniami czy w przypadku danych osób trzecich podawanych przez Użytkowników– wskazanie adresu do doręczeń innej osoby).
4. Podanie Wydawcy danych osobowych jest dobrowolne, przy czym brak podania określonych danych osobowych może wiązać się z utrudnieniem bądź brakiem możliwości zakupu Karty podarunkowej za pośrednictwem Sklepu internetowego ELECTROMAG, jej skutecznym doręczeniem i dokonaniem aktywacji.
5. Odbiorcami danych osobowych są osoby działające na ELECTROMA Jankowski Radosław , odpowiedzialne za przetwarzanie i realizację zamówień składanych przez Klientów, a także dostawcę systemu informatycznego niezbędnego do poprawnego funkcjonowania Kart podarunkowych, obsługę posprzedażną (np. rozstrzyganie reklamacji, ewidencjonowanie zakupu do celów programu lojalnościowego) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Sprzedającego, a związane z realizacją zamówień (np. firmy pocztowe, czy firmy kurierskie). Odbiorcami mogą być także podmioty uprawnione do otrzymania danych na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwe organy wymiaru sprawiedliwości.
6. Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny dla realizacji czynność niezbędnych do zakupu Kart podarunkowych przez Użytkowników oraz pozostałych czynności wskazanych w Regulaminie. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane w oparciu o: obowiązki prawne Wydawcy (np. w zakresie przechowywania dokumentów księgowych), czy prawnie uzasadniony interes (obrona przed roszczeniami, jakie mogą przysługiwać wobec Sprzedającego).
7. Wydawca zapewnia osobom, których dane osobowe przetwarza, realizację uprawnień wynikających z przepisów prawa, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a ponadto prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania na zasadach określonych właściwymi przepisami. Ponadto, w przypadku dobrowolnego udzielania zgody na przetwarzanie danych każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgodny na przetwarzanie dane. Każdej osobie, której dane są przetwarzane przysługuje również prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8. Dane osobowe dotyczące Użytkowników oraz innych osób, których dane zgłosił Użytkownik, są chronione przez Wydawcę przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych.
9. W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się odpowiednie zapisy Polityki Prywatności, której treść dostępna jest na stronie www.electromag.pl/Polityka-prywatnosci".

 

VI. Reklamacje

1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w przypadku nieuzasadnionego obciążenia Karty podarunkowej.
2. Reklamację można złożyć w drodze elektronicznej poprzez formularz kontaktowy znajdujący się na stronie internetowej ELECTROMAG lub w formie poczty elektronicznej bądź pisemnie na adres Wydawcy.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko, dane kontaktowe, okoliczności uzasadniających reklamację, a także konkretne żądanie Użytkownika związane ze składaną reklamacją. Zaleca się załączenie do reklamacji dokumentów, które ją uzasadniają i mogą być pomocne do rozstrzygnięcia reklamacji.
4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji, Wydawca zwraca się do Użytkownika składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
5. Wydawca rozpoznaje sprawę w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo sporządzonej reklamacji. Użytkownik otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres podany przez niego w drodze rejestracji bądź pisemnie. W przypadku odrzucenia reklamacji Wydawca powiadomi o tym Użytkownika podając powody tej decyzji.
6. Sprzedający nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
7. W przypadku reklamacji dotyczącej Karty podarunkowej uszkodzonej w stopniu uniemożliwiającym jej prawidłowe używanie Użytkownik jest zobowiązany do dostarczenia Wydawcy reklamowanej Karty podarunkowej.
8. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Wydawca programu wyda Użytkownikowi nową Kartę podarunkową o wartości stanowiącej równowartość środków zgromadzonych na reklamowanej Karcie podarunkowej. Okres ważności Karty podarunkowej będzie co najmniej równy okresowi ważności obowiązującemu dla reklamowanej Karty podarunkowej.
9. Użytkownik będący konsumentem może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, w tym:
9a. może skierować sprawę do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy inspekcji handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie zaistniałego sporu;
9b. może zwrócić się do wojewódzkiego inspektora inspekcji handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia zaistniałego sporu;
9c. może skorzystać z bezpłatnej pomocy w sprawie pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i dochodzenia roszczeń powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów oraz organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów;
9d. może skorzystać z europejskiej platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem ODR".

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu Internetowego ELECTROMAG.
2. W przypadku zmiany niniejszego Regulaminu, Wydawca poinformuje o tym Uczestników na stronach Sklepu Internetowego ELECTROMAG. Regulamin wchodzi w życie od dnia wskazanego w jego zmianie, nie krótszym niż 7 dni od dnia jego ogłoszenia przez Wydawcę, z tym zastrzeżeniem, że zmiany o charakterze technicznym i informacyjnym bądź takie, które nie wpływają na pogorszenie sytuacji Uczestników mogą nastąpić w terminie krótszym. W odniesieniu do Kart podarunkowych aktywowanych przed dniem 9 lipca 2019 r. uprawnienia Użytkowników będą realizowane w oparciu o Regulamin obowiązujący w chwili aktywacji Karty podarunkowej, w związku z którą Użytkownik realizuje uprawnienia.
3. W zakresie spraw związanych ze Sklepem internetowym ELECTROMAG, nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się Regulamin Sklepu Internetowego ELECTROMAG, którego każdorazowo aktualna treść dostępna jest na stronach internetowych w domenie electromag.pl.
4. W razie niezgodności postanowień Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa w miejsce postanowień Regulaminu stosuje się te przepisy, a pozostała część Regulaminu pozostaje w mocy.


Załącznik nr 1

1. INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY. POUCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY.

  • Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 30 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 30 dni od dnia w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
  • Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, powinni Państwo poinformować ELECTROMAG Jankowski Radosław ul. Słowiczyńska 33 17-300 Siemiatycze NIP:5441486388, mailowo: sklep@electromag.pl, ewentualnie telefonicznie: +48 797741458.
  • Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
  • Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  • Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy (prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku dokonania Aktywacji Karty podarunkowej przed upływem terminu do odstąpienia od umowy).

 

Skutki odstąpienia od umowy

  • W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  • Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.
  • Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


ELECTROMAG Jankowski Radosław
Słowiczyńska 33, 17-300 Siemiatycze
adres e-mail: sklep@electromag.pl
tel. 797741458

 

 

Ja/My(*)                                niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)/umowy dostawy następujących rzeczy(*):

1. ..................................................................

2. ..................................................................

3. ..................................................................

4. ..................................................................

 

- Nr zamówienia: ............................................

- Data odbioru ................................................

- Imię i nazwisko Konsumenta(ów) ................................................

- Adres Konsumenta(ów) ....................................................................... 

 

 

 

...........................
Podpis Konsumenta
(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)


Data .............................

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium